O nas

Nasz zespół składa się z specjalistów w zakresie żywienia człowieka, technologii żywności oraz biochemii. Specjalizujemy się w badaniach naukowych dotyczących fizjologii żywienia człowieka oraz suplementacji diety. Wiedza naukowa, doświadczenie w pracach badawczych oraz zapał do ciągłego rozwoju zaowocował przygotowaniem nowoczesnego i skutecznego programu redukcji wagi - Limvena.

Wzrastająca liczba osób z nadwagą lub otyłością staje się problem społecznym. Staramy się rozwijać te obszary prac naukowych i laboratoryjnych, które pozwalają skutecznie i bezpiecznie pomagać w skutecznej redukcji nadwagi, a tym samym przyczyniać się do poprawy zdrowia. Skuteczność i bezpieczeństwo programu odchudzania oraz wysoka jakość oferowanych produktów - to cechy, które wyróżniają nas na rynku produktów na odchudzanie.

Dziękujemy za zaufanie

Z problemem zrzucenia wagi borykałam się od dawna. Po urodzeniu dwójki dzieci moja sylwetka bardzo się zmieniła. Początkowo starałam się stracić kilogramy poprzez stosowanie różnych diet (Kopenhaska, Kapuściana, Wysokobiałkowa itp. ) niestety z nikłym efektem... Ze względu na brak czasu nigdy nie potrafiłam dotrwać do końca, szczególnie przygotowując obiady dla całej rodziny. Później postanowiłam spróbować tabletek ale też nie przynosiły żadnych efektów oprócz kłótni z mężem, że faszeruję się chemią niewiadomego pochodzenia . Po wielu próbach dałam sobie spokój z odchudzaniem ale moje samopoczucie pogarszało się z dnia na dzień. Czułam się gruba i nieatrakcyjna. W końcu znalazłam w internecie informacje o diecie Limvena. Zamówiłam bo cena była atrakcyjna a poza tym, forma koktajli  bardzo mi odpowiadała. Nie musiałam się głodzić i spędzać dwa razy więcej czasu w kuchni na przygotowywaniu posiłków. Już po pierwszych dwóch tygodniach zauważyłam różnicę. Schudłam jakieś 3 kg. Koktajle były całkiem smaczne do tego skromne posiłki w ciągu dnia, rower i schudłam po 10 tygodniach około 12 kg. Znajomi i rodzina nie mogli w to uwierzyć! Pierwszy raz moje odchudzanie skończyło się sukcesem a nie frustracją i wyśmiewaniem się z mojej słabej woli przy rodzinnym stole. Teraz czuję się lżejsza i młodsza, mogę w końcu wyglądać jak kobieta w swoim wieku. Dzięki diecie Limvena jestem w końcu szczęśliwa!

Rada naukowa

Wiarygodność i rzetelność to nasza dewiza. Naszą wiedzę czerpiemy od uznanych autorytetów naukowych zajmujących się odchudzaniem. Na bieżąco współpracujemy z członkami naszej Rady Naukowej z którymi konsultujemy każdą opinię, wskazówkę oraz wszelkie elementy programu odchudzającego Limvena.

Rada Naukowa składa się ze światowej sławy polskich ekspertów, którzy, dzięki swojej pracy naukowej i dydaktycznej, stali się Opinion Leaders w dziedzinie dietetyki, biochemii i fizjologii odżywiania człowieka.

Możesz mieć pewność, że dzięki współpracy doradczej z Radą Naukową, pracujemy na gruntownych podstawach naukowych budując zasady i skład produktów programu odchudzającego Limvena.


Poznaj współpracujących z nami naukowców

Prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz

Jerzy Jan Pietkiewicz ur. w 1950 r. w Górowie Iławeckim. 1973 r. - mgr inż. 2 kierunków studiów Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu; 1979 r. - dr n. technicznych (chemia i technologia żywności) – Inst. Technologii Przem. Chem. i Spoż. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2002 r. - dr hab. n. rolniczych (technologia żywności i żywienia) - Wydz. Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu; 2011 r. - prof. nauk rolniczych – (Wydz. Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu).
Przebieg pracy. W Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (dawniej WSE i AE): asystent (1973-75), st. asystent (1975-79), adiunkt (1979-94), starszy wykładowca (1994-2002), adiunkt ze stopniem nauk. dr hab. (2002-04), prof. nadzw. (2004-11), prof. zw. (od 2011).
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy: wykładowca (2000-2003), prof. nadzw. (2003 -2014), prof. zw. (od 2014).
Pełnione funkcje. W Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu: prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydz. Inżynieryjno-Ekonomicznego (IE) (2005-06), Kierownik Katedry Biotechnologii Żywności (2007-13), Dyrektor Inst. Chemii i Technologii Żywności (2012-14), Kierownik Zakładu Mikrobiologii i Biosyntezy (2013-14).
W PWSZ im. Witelona w Legnicy: Kierownik Zakładu Inżynierii Produkcji i Logistyki (2008-11), Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (od 2011), Kierownik Zakładu Żywienia Człowieka (od 2014).
Działalność organizacyjno-społeczna. W Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (dawniej WSE i AE): sekretarz Uczelnianej Kom. Rekrutacyjnej (1979-82); członek (1979-82 i 2002-14), przewodniczący (2012-14) Rady Naukowej Inst. Technol. Przem. Chem. i Spoż.; członek Rady Wydz. IE (1981-83, 1987-90 i 2002-14); członek Senackiej Kom. ds. Współpracy z Zagranicą AE (1987-2005 i 2012-15); pełnomocnik Rektora ds. Wynalazczości Pracowniczej (2002-05); członek Senatu (2008-14); członek Senackiej Kom. ds. Nauki UE (2005-11); członek Senackiej Kom. ds. Dobrych Praktyk Akademickich (2011-15); członek Rady Naukowej czasopisma naukowego „Nauki Inżynierskie i Technologie (od 2008).
W PWSZ im. Witelona w Legnicy: członek Rady Wydz. Zarządzania i Informatyki (2007-11); członek Senatu w Legnicy (od 2008); członek Konwentu (od 2012); członek (2007-11), przewodniczący (od 2011) Rady Wydawniczej Wydawnictwa PWSZ im. Witelona w Legnicy; członek Rady Naukowej „Zeszytów Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy” (od 2013).
Środowiskowa i ogólnopolska: członek Komisji Technologii i Biotechnologii Żywności Komitetu Nauk o Żywności PAN (2007-11); członek Rady Klastra NUTRIBIOMED (od 2008); Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inż. i Techników Przem. Spoż. NOT Oddział Dolnośląski: członek (od 1977), przewodniczący Koła (1979-83), członek Zarządu Oddziału (1999-2002), rzeczoznawca (od 1983); Stow. Absolwentów WSH, WSE, AE i UW - członek Zarządu (od 1996); członek Polskiego Towarzystwa Technol.  Żywności (od 1990); członek Polskiej Federacji Biotechnologii (od 2002); członek Europejskiej Federacja Biotechnologii (od 2002); członek Rady Naukowej NovoPharma Sp. z o.o. we Wrocławiu (od 2009).
Dorobek naukowo-badawczy: 448 pozycji - w tym współautor lub autor: 84 oryginalnych prac twórczych; 8 przeglądowych prac naukowych; 13 prac dotyczących popularyzacji nauki i procesu dydaktycznego; 131 referatów i doniesień naukowych; 16 patentów; 6 wzorów użytkowych; 5 znaków towarowych; 3 wniosków racjonalizatorskich; 1 normy zakładowej; 7 skryptów; 174 nieopublikowanych ekspertyz i raportów z badań - w tym 31 zastosowanych w praktyce gospodarczej. Promotor: 3 rozpraw doktorskich, 30 prac mgr, 152 prac inż. Recenzent: 2 rozpraw dr, 154 prac mgr, 273 prac inż., 3 książek, 8 publikacji, 15 projektów badawczych.
Nagrody: nagrody Ministra NSzWiT (1979 i 1980), nagroda Ministra Edukacji Narodowej (1988), Ministra Przemysłu (1989), 28 nagród JM Rektora, 3 wyróżnienia.
Odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Złoty za Długoletnią Służbę, 4 Odznaki Honorowe.

 

 

Zobacz więcej...
dr inż. Małgorzata Janczar-Smuga

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu, kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka. Rozprawę doktorską pt.: „Biosynteza kwasu cytrynowego we wgłębnych hodowlach ciągłych Aspergillus niger z zatrzymywaniem biomasy” obroniła 27 czerwca 2005 roku, uzyskując stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, nadany przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Obecnie zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Biotechnologii Żywności, w Instytucie Chemii i Technologii Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz jako starszy wykładowca na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Największą aktywność naukowo-badawczą przejawia w dziedzinie nauk rolniczych (biotechnologia, technologia żywności i żywienia) oraz w dziedzinie nauk technicznych (inżynieria produkcji). Znaczna część dorobku naukowo - badawczego dotyczy biosyntezy bioproduktów. Swoje zainteresowania prowadzeniem badań naukowych zaczęła realizować już w czasie ostatnich dwóch lat studiów, wykonując w Katedrze Biotechnologii Żywności badania w ramach pracy magisterskiej, dotyczące doskonalenia technologii biosyntezy kwasu cytrynowego z sacharozy za pomocą Aspergillus niger. Tematyka prowadzonych przez nią badań dotyczy przede wszystkim następujących zagadnień: badania i optymalizacja biosyntezy kwasu cytrynowego we wgłębnych jedno- i wielostopniowych hodowlach ciągłych Aspergillus niger, charakterystyka i zagospodarowanie odpadów i ścieków przemysłu piwowarskiego i słodowniczego oraz powstających podczas produkcji kwasu cytrynowego, dodatki do żywności (szczególnie substancje słodzące) oraz ich zastosowanie w produkcji żywności i w żywieniu człowieka, octy szlachetne i ich otrzymywanie oraz alergie pokarmowe.

Od 2011 roku jest sekretarzem Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego (kwartalnika) pt. „Nauki Inżynierskie i Technologie” wydawanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 1998 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT, Oddział we Wrocławiu, a od 2002 roku członkiem Polskiej i Europejskiej Federacji Biotechnologów.

Zobacz więcej...
Prof. dr hab. Jan Oszmiański

Jest technologiem żywności. Od ponad 38 lat pracuje w Katedrze Technologii Przetwórstwa Owoców i Warzyw Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; od 2008 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Rzeszowskim. W 1975 roku ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Odbył wiele staży zarówno krajowych, jak i zagranicznych w zakładach przemysłowych i ośrodkach naukowych m.in. w Podhalańskich Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Nowym Sączu i Tymbarku, INRA Montpellier we Francji, INRA Narbonne we Francji, Cornell University Geneva New York w USA.

W latach 1996-2004 był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 2004 roku do chwili obecnej pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Technologii Owoców, Warzyw należącego do Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest kierownikiem Zakładu i Katedry.

Dorobek naukowy prof. Jana Oszmiańskiego obejmuje 431 opracowania naukowe, z tego 183 to opublikowane, oryginalne prace twórcze. Około 50 proc. z nich ukazało się w renomowanych czasopismach zagranicznych o szerokim zasięgu międzynarodowym. Prace prof. Oszmiańskiego są znane i cytowane za granicą. Science Citation Index podaje, że w latach 1990-2013 jego prace cytowano 1707 razy, indeks Hircha h=24. Prof. Oszmiański ma również 8 patentów. Uczestniczył również w 12 grantach KBN oraz w 6. programie Unii Europejskiej FLAVO.

Problematyka badawcza, którą zajmuje się profesor dotyczy: związków fenolowych w produktach owocowych i warzywnych, badań ich właściwości przeciwutleniających, metod otrzymywania przetworów z jabłek, truskawek, aronii i czarnych porzeczek oraz innych owoców zasobnych biologicznie aktywne bioflawonoidy. Był promotorem 10 prac doktorskich. Od 2003 roku jest członkiem Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk; w latach 2007-2008 był członkiem Rady Naukowej ds. Suplementów Diety przy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Należy do Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Naczelnej Organizacji Technicznej, Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Naukowego Technologów Żywności oraz jest członkiem rady naukowej czasopisma „Żywność, Nauka Technologia Jakość” i „Technologia Alimentaria ACTA Scientiarum Polonorum”

Uzyskał odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, odznakę „Zasłużony dla AR we Wrocławiu”, nagrodę naukową V Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie technologii żywności, a ponadto wiele nagród rektorskich.

Zobacz więcej...